Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος»

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Ρεθύμνου αριθμ. 13. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της αστικής εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και συγκεκριμένα ηπροσπάθεια διάδοσης της Αστρολογίας και της Αστρολογικής Παιδείας με όλα τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, αφού πρώτα την οριοθετήσει από όσα δεν είναι. Συνέχεια

Advertisements